BLI MEDLEM 

Om samfundet

Samfundet har sedan 1924 verkat för att främja relationerna mellan våra båda länder. Samfundets syfte är att stärka förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att sammanföra svenskar och finländare och i Sverige arbeta för ökad kännedom om Finland bland annat genom föreläsningar, studieresor och seminarier.

I början organiserade samfundet resor i Sverige för finländska småbrukare och journalister, en verksamhet som småningom fallit bort. Under senare år har samfundets medlemmar regelbundet erbjudits populära sommarresor till teater-, musik- och utställningsarrangemang i Finland. I Sverige har anordnats utställningar av finländsk konst, kyrkobesök, konserter, modevisningar etc.

 Samfundet har tagit initiativet till och genomfört olika insamlingar eller deltagit i större sådana, såsom den stora insamlingen för Finland vintern 1939, för Fadderortsrörelsen 1943 och för Finlands krigsinvalider 1990. Andra insamlingar att nämna är den som samfundet organiserade i Sveriges skolor för det Sibeliusmonument som nu finns i Helsingfors. Med bistånd av Stockholms kommun och svenskt näringsliv samt på initiativ av de svenska Finlandsfrivilliga skapade samfundet år 1988 en Finlandspark på Östermalm i Stockholm, nära Värtahamnen.

Styrelsen

Styrelsen valdes vid Samfundets årsmöte den 9 september 2020.

ORDFÖRANDE

Beskrivning på Hans + hans kontaktuppgifter 

 

Ingrid Iremark

Ingrid Iremark

Vice ordförande

Kontaktuppgifter

Gunda Ahlström

Gunda Ahlström

Befattning

Kontaktuppgifter

Wilhelm Engström

Wilhelm Engström

Befattning

Kontaktuppgifter

Elin Claeson Hirschfeldt

Elin Claeson Hirschfeldt

Befattning

Kontaktuppgifter

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

Befattning

Kontaktuppgifter

Erik Lakomaa

Erik Lakomaa

Befattning

Kontaktuppgifter

Anders Ljunggren

Anders Ljunggren

Befattning

Kontaktuppgifter

Minna Storm

Minna Storm

Befattning

Kontaktuppgifter

Bengt Kristensson Uggla

Bengt Kristensson Uggla

Befattning

Kontaktuppgifter

Lasse Zilliacus

Lasse Zilliacus

Befattning

Kontaktuppgifter

“Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar.”

– Namn Namnsson

“Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et.”

“Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit.”

Historik

Samfundet har till uppgift att stärka förbindelserna mellan Sverige och Finland på den andliga och materiella kulturens område, att sammanföra svenskar och finländare i Sverige med svenskt eller finskt modersmål, att i Sverige arbeta för ökad kännedom om Finland bl a genom föreläsningar, studieresor och utställningar.

Samfundet grundades 1919 och har sedan dess arbetat för sitt syfte i olika former. 

Verksamhetsberättelser

Stadgar

OM SAMFUNDETS STADGAR

Samfundets stadgar beslutas av årsmötet.

LÄS VÅRA STADGAR

§ 1 Samfundet har till uppgift att stärka förbindelserna mellan Sverige och Finland på den andliga och materiella kulturens område, att sammanföra svenskar och finländare i Sverige med svenskt eller finskt modersmål, att i Sverige arbeta för ökad kännedom om Finland bl a genom föreläsningar, studieresor och utställningar.

 
§ 2 Medlemskap i Samfundet vinnes genom anmälan hos styrelsen. Till hedersledamot kan Samfundet på förslag av styrelsen kalla den som gjort sig särskilt förtjänt om Samfundet eller dess syften.

§ 3 I avgift erlägger medlem årligen eller en gång för alla den avgift som Samfundet bestämmer. Underlåter medlem att erlägga stadgad avgift äger styrelsen besluta angående hans utträde ur Samfundet.

§ 4 Samfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande samt minst åtta och högst tolv ledamöter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare och klubbmästare. Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av flertalet ledamöter och vid röstetal den mening som ordföranden omfattar. Styrelsens namn tecknas av styrelsens ledamöter två i förening eller av ordföranden eller skattmästaren var för sig.

§ 5 Förslag till val avges av en valberedning bestående av tre medlemmar av Samfundet. 

§ 6 Samfundets räkenskaper avslutas för kalenderår. Räkenskaperna skall senast den 31 mars i avslutat skick, liksom protokoll och andra handlingar, tillhandahållas revisorerna, vilka inom tjugo dagar därefter har att till styrelsen avlämna sin berättelse.

§ 7 Samfundet sammanträder till årsmöte före maj månads utgång och dessutom till annat möte enligt styrelsens beslut eller då minst tjugofem medlemmar begär det.

På möte skall följande förekomma:

1. Val av ordförande för mötet, om såväl Samfundets ordförande som dess viceordförande är förhindrade att fungera som ordförande.

2. Fråga om mötet är stadgeenligt sammankallat.

3. Utseende av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Vid årsmöte skall dessutom förekomma:

4. Styrelsens berättelse.

5. Revisorernas berättelse.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av antalet övriga styrelsemedlemmar

8. Val för tiden intill nästa årsmöte av:

a. ordförande

b. vice ordförande

c. enligt punkt 7 fastställt antal övriga styrelseledamöter

d. två revisorer

e. en revisorssuppleant

9. Tillsättande av valberedning.

10. Bestämmande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap.


§ 8 
Vid möte har varje medlem en röst. Alla frågor, där ej dessa stadgar annat föreskriver, avgöres genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Omröstningen är öppen. Val sker dock genom omröstning, då så yrkas.

§ 9 Samfundets medlemmar kallas till möte skriftligen. Kallelse skall utsändas senast en vecka före mötet. Kallelse till möte skall innehålla meddelande om de viktigaste ärenden, utöver de i § 7 uppräknade, som kommer att behandlas. Fråga som medlem önskar väcka vid årsmöte skall minst två veckor före mötet anmälas hos styrelsen.

§ 10 För beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Samfundet erfordras dels att frågan därom först upptages på årsmöte och att minst tre fjärdedelar av de då närvarande medlemmarna förenar sig om beslutet, dels att beslutet bekräftas med samma röstövervikt vid ytterligare ett möte minst en månad senare. Beslut om Samfundets upplösning skall innehålla bestämmelser dels om ändamålet, vartill Samfundets tillgångar efter upplösning skall användas, dels dess handlingars framtida förvaring. Senaste ändring fastställd den 7 november 1983.

Samfundet

Sverige-Finland

Telefon

070-531 66 05

E-post

hans.karlander@karnell.se

Address

Östermalmsgatan 97,
114 59 Stockholm